NATJEČAJ ZA POSAO – TAJNIK ZAPOVJEDNIŠTVA

||NATJEČAJ ZA POSAO – TAJNIK ZAPOVJEDNIŠTVA

NATJEČAJ ZA POSAO – TAJNIK ZAPOVJEDNIŠTVA

Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije raspisuje:

NATJEČAJ

za prijam u službu:

1) Tajnik zapovjedništva – jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Opći uvjeti za prijam u službu:

  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo

 

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– da ima VSS

– da ima najmanje godinu dana radnog staža na istim ili sličnim poslovima

– da nije kažnjavana za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine, te protiv službene dužnosti.

– poznavanje najmanje jednog stranog jezika u pismu i govoru (engleski/njemački),

– poznavanje rada na računalu ( Microsoft Office)

– položen vozački ispit za „B“ kategoriju

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 

  • životopis
  • presliku diplome
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice)
  • presliku osobne iskaznice
  • presliku vozačke dozvole
  • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.).
  • potvrdu o traženom iskustva u vatrogasnoj djelatnosti najmanje iz kojeg mora biti vidljivo da kandidat ispunjava traženi uvjet iskustva na istim ili sličnim poslovima u vatrogasnoj djelatnosti u ukupnom trajanju od najmanje godinu dana
  • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak protiv kandidata (ne starije od 6 mjeseci)

 

 

Obavezni dodatni podaci:

– e-mail adresa

 

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od trideset (30) dana.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

 

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti naziv tijela kojemu se upućuje prijava, osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela te adresa elektroničke pošte), naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje, popis dokumentacije priložene uz prijavu te datum sastavljanja prijave.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Podnošenjem prijave na natječaj, suglasni ste s načinom prikupljanja i obrade vaših osobnih podataka.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora predočit će se izvornik.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije, Samoborska cesta 147, 10090 Zagreb, s naznakom: »Javni natječaj – Tajnik zapovjedništva“.

 

Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije: www.vzzz.hr.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja na web stranici Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije.

 

Smatra se da je prijava podnesena u roku ako je prije isteka roka zaprimljena u tijelo kojem je trebala biti predana. Ako je prijava upućena poštom preporučeno ili je predana ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, dan predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje tijelu kojem je upućena.

 

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

 

Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te priložiti dokaz (rješenje ili potvrdu) o priznatom pravu.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

By | 2024-03-28T12:33:14+00:00 28.03.2024|Događanja|Komentari isključeni za NATJEČAJ ZA POSAO – TAJNIK ZAPOVJEDNIŠTVA

About the Author: