NATJEČAJ ZA POSAO – Stručni operater – koordinator u županijskom vatrogasnom operativnom centru

||NATJEČAJ ZA POSAO – Stručni operater – koordinator u županijskom vatrogasnom operativnom centru

NATJEČAJ ZA POSAO – Stručni operater – koordinator u županijskom vatrogasnom operativnom centru

Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije raspisuje:

NATJEČAJ

za prijam u službu

1) Stručni operater – koordinator u županijskom vatrogasnom operativnom centru – jedan (1) izvršitelj na neodređeno vrijeme

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo

 

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

–   SSS, četverogodišnjeg smjera

–   najmanje 2 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–   najmanje 5 godina članstva u vatrogasnoj organizaciji, najmanje u zvanju vatrogasac

–   najmanje 2 godine staža kao operativni vatrogasac

–   poznavanje najmanje jednog stranog jezika u govoru i pismu (engleski/njemački)

–   poznavanje rada na osobnom računalu ( Microsoft Office)

–   položen vozački ispit za B kategoriju

 

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od devedeset (90) dana.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku svjedodžbe za navedenu stručnu spremu
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice)
 • presliku osobne iskaznice
 • presliku vozačke dozvole
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.).
 • potvrdu o traženom iskustva u vatrogasnoj djelatnosti najmanje u zvanju vatrogasac (profesionalni ili dobrovoljni) iz kojeg mora biti vidljivo da kandidat ispunjava traženi uvjet iskustva u vatrogasnoj djelatnosti u ukupnom trajanju od najmanje pet godina (podaci iz Vatroneta)
 • potvrdu o traženom iskustvu kao operativni član vatrogasne postrojbe od najmanje dvije godine (podaci iz Vatroneta)
 • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak protiv kandidata (ne starije od 6 mjeseci)

 

Obavezni dodatni podaci:

– e-mail adresa

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavanju formalne uvjete provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti na provedenom testiranju.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu za natječaj.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te priložiti dokaz (rješenje ili potvrdu) o priznatom pravu.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu na radno mjesto, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma na radno mjesto.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Sastavni dio ovoga Natječaja čine  „Upute i obavijesti kandidatima“.

Detaljne obavijesti i upute nalaze se na internet stranici Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije ( www.vzzz.hr ) .

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se ISKLJUČIVO:

 • osobno u zatvorenoj omotnici na adresu: Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije, Samoborska 147, 10090 Zagreb s naznakom: „ Prijava za natječaj – stručni operater – ne otvaraj“,
 • ili putem elektroničke pošte na adresu: info@vzzz.hr

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja na Internet stranici Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije, zaključno sa 14. travnja 2022. godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave prema uvjetima iz ovog natječaja neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima.

Ovaj natječaj objavljuje se na Internet stranici Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije: www.vzzz.hr.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Upute i obavijesti kandidatima

 

 

 

 

 

 

By | 2022-04-06T15:25:56+00:00 06.04.2022|Događanja|Komentari isključeni za NATJEČAJ ZA POSAO – Stručni operater – koordinator u županijskom vatrogasnom operativnom centru

About the Author: