JAVNI NATJEČAJ za imenovanje županijskog vatrogasnog zapovjednika

||JAVNI NATJEČAJ za imenovanje županijskog vatrogasnog zapovjednika

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje županijskog vatrogasnog zapovjednika

Na temelju članka 3. Pravilnika o postupku izbora županijskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba (Narodne novine br.: 27/21), a u vezi s člankom 19. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br.: 125/19) te na temelju članka 54. Statuta Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije od 22. prosinca 2020. godine i Odluke Predsjedništva Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije od 11. listopada 2022. godine, Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje županijskog vatrogasnog zapovjednika

Županijski vatrogasni zapovjednik Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije

– jedan izvršitelj (m/ž) na mandat od pet godina

 

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo
 • posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove
 • da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)
 • da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završeni preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, te najmanje deset godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima na državnoj, županijskog ili lokalnoj razini, odnosno preddiplomski sveučilišni studij ili kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine i 15 godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima
 • položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima
 • da je na dan raspisanog natječaja stariji od 18, te mlađi od 60 odnosno 62 godine života (sukladno članku 51. stavku 17. Zakona o vatrogastvu, (“Narodne novine” broj:125/19.)
 • položen ispit za vozača B kategorije

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

 

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti naziv tijela kojemu se upućuje prijava, naznaku na koje radno mjesto se prijavljuje, osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, te adresa elektroničke pošte), naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje, popis dokumentacije priložene uz prijavu te datum sastavljanja prijave.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Podnošenjem prijave na natječaj, suglasni ste s načinom prikupljanja i obrade vaših osobnih podataka.

 

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice)
 • presliku diplome
 • presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima
 • dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima navedene stručne spreme i struke u trajanju od najmanje deset odnosno petnaest godina
 • potvrda ovlaštene zdravstvene ustanove o posebnom zdravstvenom stanju i psihičkoj sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o položenoj kategoriji za upravljanje motornim vozilima (preslika vozačke dozvole)
 • presliku osobne iskaznice

 

Obavezni dodatni podaci:

– e-mail adresa

Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije će po službenoj dužnosti pribaviti uvjerenje o nekažnjavanosti sukladno članku 51. stavku 1, točka 6. i 7. Zakona o vatrogastvu (NN 125/2019.).
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora predočit će se izvornik.

 

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije, Samoborska cesta 147, 10090 Zagreb, s naznakom: »Javni natječaj – županijski vatrogasni zapovjednik“.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

 

Smatra se da je prijava podnesena u roku ako je prije isteka roka zaprimljena u tijelo kojem je trebala biti predana. Ako je prijava upućena poštom preporučeno ili je predana ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, dan predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje tijelu kojem je upućena.

 

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

 

Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi.

 

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu je dužan priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Na web stranici Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije www.vzzz.hr  naveden je opis poslova.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Predsjedništvo Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije zadržava pravo poništenja natječaja.

 

Obavijest i upute kandidatima

                                                                      

By | 2022-10-26T15:34:17+00:00 26.10.2022|Događanja|Komentari isključeni za JAVNI NATJEČAJ za imenovanje županijskog vatrogasnog zapovjednika

About the Author: